Regulamin

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

 1. RD-BIJOUX jest platformą sprzedaży internetowej dostępną na stronie internetowej pod adresem http://rd-bijoux.com/ (dalej zwana „Stroną”). Strona zarządzana jest przez przedsiębiorstwo SARL ROI DORÉ (dalej „RD-BIJOUX”) o kapitale początkowym 2 000,00 euro, którego siedziba znajduje się pod adresem 6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris, zarejestrowane w Registre du Commerce des Sociétés de Paris pod numerem 520 845 512 (numer VAT UE: FR 20 520845512).
 2. Poniższe warunki sprzedaży (dalej „Warunki Sprzedaży”) mają na celu z jednej strony poinformować Użytkownika (dalej „Użytkownik”) o warunkach i zasadach sprzedaży oraz dostawy produktów (dalej „Produkt(y)”) zamówionych za pośrednictwem Strony; z drugiej strony zdefiniować prawa i obowiązki stron w ramach użytkowania Strony i sprzedaży Produktów Kupującemu („Kupujący”) za jej pośrednictwem. Stosują się one, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Strony, dostarczanych na terenie Francji metropolitalnej, jej Terytoriach i Departamentach Zamorskich i, jeśli taka opcja jest dostępna, za granicę.
 3. Na potrzeby poniższych Warunków Sprzedaży, Kupujący i RD-BIJOUX są każdy z osobna i wspólnie określani jako „Strona” lub „Strony”.
 4. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdej chwili Strony, procedur, warunków i postanowień, również poniższych Warunków Sprzedaży. RD-BIJOUX zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianach w Warunkach Sprzedaży w czasie do 7 dni roboczych od momentu, w którym wprowadzono zmiany. Jednakże Warunkami Sprzedaży stosowanymi do zamówienia złożonego przez Kupującego na Stronie są te, które obowiązywały w momencie składania rzeczonego zamówienia, chyba że modyfikacja warunków i postanowień lub poniższych Warunków Sprzedaży jest wymagana przez władze administracyjne lub państwowe (wówczas ewentualne zmiany mogą być zastosowane również do poprzednich zamówień dokonanych przez Kupującego).
 5. W razie gdyby jedno lub więcej z postanowień poniższego Regulaminu zostało decyzją organów sprawiedliwości uznane za nielegalne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe warunki nadal będą obowiązywać.

Artykuł 2 – Warunki rejestracji i użytkowania Strony

 1. Jedynie osoby mające zdolność prawną i posiadające Konto Użytkownika (dalej „Konto”) wymagające wcześniejszej rejestracji, mogą dokonywać zakupów na Stronie.
 2. Rejestracja na Stronie jest darmowa. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zakupu, zamawiać Produkty i sfinalizować zakup przez Stronę. Rejestracja na Stronie jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
  1. Użytkownik musi przekazać RD-BIJOUX wszystkie dane wymagane w Formularzu zapisu. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje aktualne, kompletne, dokładne dane i dbać o ich aktualizowanie. Każda zmiana musi zostać przekazana RD-BIJOUX za pośrednictwem Konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadku zmiany adresu pocztowego lub mailowego. W przeciwnym przypadku, Użytkownik poniesie konsekwencje braku tego typu aktualizacji.
  2. Po wypełnieniu formalności związanych z zapisem, Użytkownik staje się posiadaczem Konta, do którego uprzednio wybrał login (adres mailowy) oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wejść na swoje Konto, podając w odpowiedniej zakładce swój login (adres mailowy) oraz hasło. Login i hasło są informacjami ściśle osobistymi i poufnymi. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać ich osobom trzecim, chyba że będzie to miało na celu udowodnienie nieuprawnionego użycia, za które nie byłby odpowiedzialny. Użytkownik zobowiązuje się zgłosić każde nieuprawnione użycie przez osobę trzecią jego loginu i/lub hasła, gdy tylko uświadomi sobie tego typu użycie. W przeciwnym razie, Użytkownik będzie jedyną odpowiedzialną osobą w przypadku sprzedaży/kupna przez osobę używającą jego Konta i jedynym, który poniesie tego konsekwencje.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do stworzenia i używania tylko jednego Konta, założonego pierwotnie wyłącznie dla niego samego. Użytkownik wyraża zgodę, by RD-BIJOUX przechowywał zapisane przez niego dane, dokumenty i informacje dotyczące jego aktywności na Stronie.
  4. Rejestracja na Stronie implikuje pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którymi Użytkownik zapoznał się w momencie zakładania swojego Konta.
 3. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta każdego Użytkownika, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

Artykuł 3 – Zakupy na Stronie

 1. W momencie składania zamówienia, Kupujący deklaruje posiadanie pełnej zdolności prawnej w rozumieniu rozporządzenia artykułu 1123 i następnych francuskiego Kodeksu cywilnego (art. 1123 et suivants du Code civil), która pozwala mu zaangażować się w umowę sprzedaży, która to sprzedaż uznana zostanie za zawartą w momencie kliknięcia przycisku pozwalającego potwierdzić zamówienie po zwizualizowaniu jego szczegółów, w tym całkowitej kwoty zamówienia, i po możliwości skorygowania ewentualnych błędów.
 2. Każde zamówienie Produktu/ów proponowanego/ych na Stronie oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którym Kupujący zapoznał się w momencie tworzenia swojego Konta Użytkownika.
 3. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

A. Cena sprzedaży

 1. RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo zmienienia w każdej chwili ceny Produktu, podnosząc ją lub ją obniżając.
 2. Ceną zakupu Produktu jest kwota figurująca na Stronie w momencie, kiedy Kupujący kilka na przycisk pozwalający potwierdzić zamówienie.
 3. Cena każdego Produktu wyrażona jest w euro i jest opodatkowana. Do ceny tej dochodzą koszty przygotowania i dostawy (ubezpieczenia, opakowania, wysyłki, itd.) i/lub ewentualne koszty dossier (certyfikat eksperta, gwarancja ekspertyzy, etc.).
  1. Koszty dostawy (w tym ubezpieczenia, opakowania i inne ewentualne koszty) zależą od rodzaju dostawy wybranego przez Kupującego spośród dostępnych opcji. Są one dodawane do ceny zakupu pod koniec drugiego etapu procesu zakupu.
  2. Jeśli dostawa ma się odbyć do państwa spoza Unii Europejskiej (niw wliczając Zamorskich Terytoriów Francji), ceną fakturowaną jest kwota netto. Jeśli przesyłka wymaga uiszczenia opłat celnych, lokalnych podatków bądź prawa wwozu, Użytkownik jest odpowiedzialny zarówno za zgłoszenie zakupionych Produktów do odpowiednich służb bądź organów oraz za opłacenie kosztów. Użytkownik powinien zasięgnąć na ten temat informacji od odpowiednich służb bądź organów.
  3. Jeśli koszty dostawy oznaczone są na Stronie „na kosztorys”, Kupujący może w każdej chwili poprosić o kosztorys, który otrzyma w ciągu 72 godz. od momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania jego prośby.
  4. Jeśli w grę wchodzą koszty dossier, są one wliczone w cenę Produktu i nie podlegają negocjacji.

B. Procedury zakupu

 1. Kupujący ma możliwość nabyć Produkt, w zależności od proponowanych opcji, poprzez zakup natychmiastowy.
 2. W przypadku nadużycia, RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji sprzedaży oraz do użycia środków niezbędnych do tego, by zablokować lub usunąć Konto Kupującego na czas, który uzna za odpowiedni.
 3. Rezerwacja Produktów, których nie można dostarczyć Jeśli zamówione Produkty nie mogą być dostarczone w ciągu 30 dni od daty zamówienia, RD-BIJOUX może wycofać się z realizacji zamówienia, nawet jeśli wcześniej zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku, gdy RD-BIJOUX anuluje zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany, że Produkt jest niedostępny i zapłacona przez Kupującego kwota zostanie mu bezzwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy RD-BIJOUX anuluje zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany, że Produkt jest niedostępny i zapłacona przez Kupującego kwota zostanie mu bezzwłocznie zwrócona.

C. Zapłata

 1. RD-BIJOUX musi otrzymać należną płatność w ciągu 7 dni od zarejestrowania transakcji online. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 7 dni, RD-BIJOUX zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedaży i do ponownego umieszczenia Produktu na Stronie.
 2. Płatności dokonuje się od razu.
 3. Kupujący może wybrać pomiędzy następującymi sposobami płatności:
  1. Online kartą bankową (chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie), pod warunkiem, że Kupujący gwarantuje, iż jest w pełni uprawniony do korzystania ze wskazanej karty i że daje ona dostęp do środków wystarczających na pokrycie całości kosztów wynikających z korzystania z usług proponowanych na Stronie.
  2. Przelewem bankowym, chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
  3. Czekiem bankowym, wydanym przez bank francuski (ważny dokument tożsamości może być wówczas zażądany), chyba że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
  4. Gotówką, zgodnie z obowiązującym prawem francuskim i wyłącznie w siedzibie RD-BIJOUX, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
  5. Via PayPal, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
 4. Dane zarejestrowane przez RD-BIJOUX podczas sprzedaży stanowią dowód całości transakcji dokonanych przez Kupującego na Stronie.

D. Dostawa i odbiór Produktów

 1. RD-BIJOUX proponuje Kupującemu różne możliwości dostawy i/lub odbioru Produktów.
 2. Warunki dostawy i/lub odbioru mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktu.
 3. Kupujący może:
  1. Odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie RD-BIJOUX na 6, rue Sainte Anastase – Paris 75003.
  2. Zamówić dostawę (koszty dostawy pokrywane są przez Kupującego). Kupujący opłaca owe koszty w momencie dokonywania zakupu na Stronie. Dostawa i usługi poza terytorium francuskim podlegają zasadom ustalonym w Ordynacji podatkowej w zakresie podatku VAT (Code général des impôts en matière de TVA). W przypadku eksportu poza Unię Europejską, opłaty celne są pokrywane przez Kupującego.
 4. Żaden Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości i dopóki podsumowanie sprzedaży nie zostanie zatwierdzone.
 5. poinformuje Kupującego drogą mailową, że płatność została całkowicie uregulowana, i że warunki, by odebrać Produkt lub otrzymać dostawę zostały spełnione.

E. Prawo do rezygnacji i zwroty

 1. Zgodnie z francuskim prawem dot. sprzedaży dóbr i dostarczania usług na odległość, zwłaszcza z artykułem dot. praw konsumenta L. 121-20 du Code de la consommation, Kupujący dysponuje okresem 14 dni od momentu otrzymania Produktu, aby zrezygnować z transakcji bez konieczności podawania przyczyny ani płacenia kar, za wyjątkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, uiszczenia opłat za wysyłkę zwrotną.
 2. W przypadku zastosowania prawa do rezygnacji, Kupującemu jak najszybciej zwracane są koszty transakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu przez RD-BIJOUX. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie, na które zgodę wyda RD-BIJOUX.
 3. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji w ciągu prawnie ustalonego okresu (14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż transporter i wskazana przez Kupującego odbiera Produkt), musi poinformować RD-BIJOUX o swojej decyzji o rezygnacji z Umowy sprzedaży za pomocą jasnej deklaracji, zawierającej jego nr klienta, nr zamówienia, nazwisko, imię i adres, oraz informacje o nabytym Produkcie i dacie odebrania zamówienia:
  1. Listownie, na adres: SARL Roi Doré 6, rue Sainte Anastase, 75003 Paris,
  2. Mailem na adres: shop@rd-bijoux.com.
 4. Żadne koszty nie zostaną zwrócone Kupującemu, jeśli przekroczony zostanie prawny okres prawa do rezygnacji.
 5. RD-BIJOUX zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną przez Kupującego bez opcji śledzenia przesyłki.
 6. Żadne koszty nie zostaną zwrócone, jeśli Produkt nie zostanie oddany RD-BIJOUX w całości, w stanie z momentu sprzedaży i opakowany w oryginalny materiał.

F. Reklamacje

 1. Przypadki uprawniające do składania reklamacji:
  1. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenie lub ubytek, który nie był podany w opisie Produktu na Stronie. Jeśli to uszkodzenie lub ubytek nie jest późniejszy od momentu Zakupu, Kupujący ma 48 godz., aby zgłosić reklamację kontaktując RD-BIJOUX (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, telefonicznie bądź mailowo na adres: shop@rd-bijoux.com).
 2. Kiedy RD-BIJOUX rozpatrzy i pisemnie zaakceptuje Reklamację, Kupujący dysponuje okresem 14 dni, aby zwrócić Produkt. W tym przypadku, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa, RD-BIJOUX bazując na oficjalnym taryfikatorze Colissimo de La Poste, i na podstawie dowodu wysyłki. RD-BIJOUX zwraca Kupującemu koszty w przeciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Zwrot jest dokonywany przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie i zostanie ono zaakceptowane przez RD-BIJOUX.
 3. RD-BIJOUX odmawia wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną bez opcji śledzenia przesyłki przez Kupującego. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt nie zostanie zwrócony RD-BIJOUX w całości, w stanie z momentu sprzedaży i w oryginalnym opakowaniu.
 4. Żaden zwrot kosztów transakcji nie może być wymagany przez Kupującego poza sytuacjami wymienionymi powyżej.

Artykuł 4 Odpowiedzialność

 1. RD-BIJOUX jest odpowiedzialne przed Kupującym wyłącznie za uszkodzenia powstałe celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 2. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od podstawy prawnej, w tym działań nieuprawnionych; nie dotyczą one odpowiedzialności, która może mieć zastosowanie na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, innej cechy gwarantowanej, czy też uszczerbku na życiu lub zdrowiu.
 3. Zwolnienie z odpowiedzialności lub jej ograniczenie za szkody określone w niniejszym artykule stosuje się również do wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać przeciwko pracownikom lub przedstawicielom RD-BIJOUX.